Yhdistyneen kuningaskunnan politiikkapaperi – Muovipakkausten veromuutokset (UK PPT)

Yhdistyneen kuningaskunnan politiikkapaperi – Muovipakkausten veromuutokset (UK PPT)

Lainaus osoitteesta: https://www.gov.uk/government/publications/plastic-packaging-tax-amendments/plastic-packaging-tax-amendments

Julkaistu 27.10.2021

Yhdistyneen kuningaskunnan politiikkapaperi

Ketä se todennäköisesti koskee

Tämä toimenpide vaikuttaa Ison-Britannian muovipakkausten valmistajiin ja muovipakkausten maahantuojiin.

Toimenpiteen yleinen kuvaus

Tällä toimenpiteellä tehdään teknisiä muutoksia vuoden 2021 rahoituslain 2 osan liitteeseen 9 ja luetteloon 13, jotka koskevat muovipakkausveroa.Näillä muutoksilla varmistetaan, että lainsäädäntö heijastelee veron suunnittelua ja hallintoa koskevaa politiikkaa.

Poliittinen tavoite

Toimenpiteellä varmistetaan, että muovipakkausvero toimii suunnitellusti 1.4.2022 alkaen. Se varmistaa myös, että Iso-Britannia noudattaa kansainvälisiä sopimuksia ja HMRC:llä on asianmukaiset puitteet veron hallinnointiin.

Taustaa toimenpiteelle

Maaliskuussa 2018 vaaditun todistelupyynnön jälkeen hallitus ilmoitti vuoden 2018 talousarviossa uudesta muovipakkauksista, joissa on alle 30 % kierrätettyä muovia.Hallitus käynnisti helmikuussa 2019 kuulemismenettelyn, jossa halutaan saada palautetta veron suunnittelua koskevista alkuperäisistä ehdotuksista.Yhteenveto vastauksista julkaistiin heinäkuussa 2019.

Hallitus julkisti vuoden 2020 talousarviossa keskeiset päätökset veron suunnittelusta ja HMRC käynnisti kuulemisen veron tarkemmasta suunnittelusta ja täytäntöönpanosta.

Marraskuussa 2020 hallitus julkaisi primaarilakiluonnoksen tekniseen kuulemiseen sekä yhteenvedon aiemmin vuonna 2020 pidetyn kuulemisen vastauksista. Teknisestä kuulemisesta saatua palautetta käytettiin primäärilakiluonnoksen tarkentamiseen.

Primäärilainsäädäntö, jota tällä toimenpiteellä muutetaan, sisältyy vuoden 2021 finanssilakiin. Muovipakkausveron käyttöönottoa koskeva verotieto- ja vaikutusilmoitus julkaistiin 20.7.2021 johdetun lainsäädäntöehdotuksen liitteenä.Se on saatavilla täältä.

Yksityiskohtainen ehdotus

Toimintapäivä

Tämä toimenpide tulee voimaan 1.4.2022 ja sen jälkeen, jolloin muovipakkausvero alkaa.

Nykyinen laki

Nykyinen muovipakkausverolaki sisältyy vuoden 2021 rahoituslain 42–85 ja 9–15 jaksoihin. Tämä toimenpide muuttaa kyseisen lain pykälät 43, 50, 55, 63, 71, 84 ja liitteet 9 ja 13.

Ehdotetut tarkistukset

Lainsäädäntö tulee voimaan finanssilakiin 2021-22, jolla muutetaan vuoden 2021 varainhoitolakia. Muutokset tulevat:

• Salli HMRC:n säätää tuonnin ajoituksen sekä tuonti- ja tullimuodollisuuksien merkityksen muuttamisesta johdetun oikeuden avulla.Tällä muutoksella varmistetaan, että tuonnin ajoitusta voidaan muuttaa vastaamaan muita politiikkoja, kuten tulli- ja vapaasatamia (50 §)

• Varmistetaan, että de minimis -rajan alapuolella olevat yritykset, joilla ei tällä hetkellä ole rekisteröitymisvelvollisuutta, eivät joudu maksamaan veroa.Tällä muutoksella varmistetaan politiikkatavoitteen toteutuminen ja vähennetään verorasitusta niille yrityksille, jotka valmistavat ja/tai tuovat maahan muovipakkauksia alle de minimis -rajan (52 §).

• Tarjotaan verohelpotuksia henkilöille, jotka nauttivat tiettyjä vapauksia ja etuoikeuksia, kuten vieraileville joukkoille ja diplomaateille, ja määrätään hallinnollisten vaatimusten asettamisesta johdettuun oikeuteen.Näin varmistetaan kansainvälisten verosopimusten noudattaminen (55 §)

• Siirtää Muovipakkausveroryhmän jäsenten velvollisuudet ja oikeudet, kuten ilmoitusten täyttämisen, kyseisen ryhmän edustajalle (71 §)

• Vaadi HMRC:tä ilmoittamaan muovipakkausten veroryhmän edustajalle päivämäärä, jolloin ryhmäkäsittelyn hakemukset ja muutokset tulevat voimaan.Tämä muutos tarkoittaa, että ryhmärekisteröinti voi tulla voimaan hakemuksen jättämispäivästä alkaen verorekisteröinnin ajankohdan mukaisesti (luettelo 13).

• Muuta tiettyjä rekisteröimättömiä elimiä kuvaavia termejä varmistaaksesi johdonmukaisuuden koko lainsäädännössä (Luettelo 9)

Yhteenveto vaikutuksista

Vaikutus valtiolle (£ milj.)

Valtioneuvoston vaikutus

Tällä toimenpiteellä odotetaan olevan vähäinen vaikutus valtiovarainministeriöön.

Taloudellinen vaikutus

Tällä toimenpiteellä ei odoteta olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Muovipakkausvero tarjoaa yrityksille selkeän taloudellisen kannustimen käyttää kierrätysmuovia muovipakkauksissa, mikä lisää tämän materiaalin kysyntää ja puolestaan ​​edistää muovijätteen kierrätyksen ja keräyksen lisääntymistä ja ohjaa sitä pois kaatopaikalta tai polttamalla. .

Tässä osiossa käytetyt termit on määritelty Budjettivastuuviraston välillisten vaikutusten prosessin mukaisesti.Tämä pätee esimerkiksi silloin, kun toimenpide vaikuttaa inflaatioon tai kasvuun.Voit pyytää lisätietoja tästä toimenpiteestä alla olevasta sähköpostiosoitteesta.

Vaikutukset yksilöihin, kotitalouksiin ja perheisiin

Tällä toimenpiteellä ei odoteta olevan vaikutusta yksityishenkilöihin, sillä sen tarkoituksena on varmistaa, että muovipakkausvero toimii alun perin tarkoitetulla tavalla.Yksilöiden ei tarvitse tehdä mitään toisin näiden muutosten seurauksena.Tämän toimenpiteen ei odoteta vaikuttavan perheen perustamiseen, vakauteen tai hajoamiseen.

Tasa-arvo vaikuttaa

Tämän toimenpiteen ei odoteta vaikuttavan ryhmiin, joilla on yhteisiä suojattuja ominaisuuksia.

Vaikutus yrityksiin, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan organisaatiot

Tällä toimenpiteellä ei odoteta olevan vaikutusta yrityksiin tai kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin, sillä sen tarkoituksena on varmistaa, että muovipakkausvero toimii alun perin tarkoitetulla tavalla.Yritysten tai kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ei tarvitse tehdä mitään toisin kuin nyt.

Operatiivinen vaikutus (£ milj) (HMRC tai muu)

Toimenpiteen tuomat muutokset eivät vaikuta aiemmin esitettyihin kustannuksiin.

Muut vaikutukset

Tällä toimenpiteellä tehdyt muutokset eivät muuta aiemmin suoritettua Justice Impact Testiä.

Tämän veron perusteluna on tarkoitus lisätä kierrätysmuovin käyttöä muovipakkauksissa, ja veron seurauksena kierrätysmuovin käyttö pakkauksissa voisi kasvaa noin 40 %.Tämä vastaa lähes 200 000 tonnin hiilisäästöä vuosina 2022–2023 nykyisten hiilikertoimien perusteella.

Budjettivastuuvirasto on todennut, että arviot käyttäytymisen muutoksista sisältävät paljon epävarmuutta.Käytäntö voi myös auttaa ohjaamaan muovia pois kaatopaikalta tai polttamalla ja edistämään kierrätystekniikoita Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Muita vaikutuksia on harkittu, eikä niitä ole tunnistettu.

Valvonta ja arviointi

Toimenpidettä seurataan kommunikoimalla asianomaisten veronmaksajaryhmien kanssa.

Lisäneuvoja

Zhiben, joka on sitoutunut toteuttamaan ihmisen ja luonnon kestävän kehityksen teollisen sivilisaation kauneuden avulla, tarjoaa sinulle yhden luukun ratkaisun ekopaketteihin.

Tarkemmat FAQ-tiedostot ovat ladattavissa osoitteesta https://www.zhibenep.com/download


Postitusaika: 27.10.2021